Uposlenici

Škola topline, sigurnosti i odgovornosti

Direktorica

Amira Kadrispahić

Stručni saradnici

Edina Kopić

Edina Kopić

voditelj nastavnog procesa

Delila Ramić

pedagog / voditelj nastavnog procesa

Amra Lagumdžija

Amra Lagumdžija

bibliotekar

Bisera Arnautalić

Bisera Arnautalić

sekretar

Meliha Alagić

Meliha Alagić

rukovodilac računovodstva

Belma Softić

Belma Softić

administrativni radnik

Denis Vidaković

Denis Vidaković

rukovalac nastavnom tehnikom - programer

Profesori

Edina Kopić

Edina Kopić

profesorica hemije i tehnologije sa poznavanjem robe

Nela Busuladžić

Nela Busuladžić

profesorica njemačkog jezika

Sandi Tafro

Sandi Tafro

profesor matematike i informatike

Azemina Hujdur

Azemina Hujdur

profesorica historije

Jasna Mosoči

Jasna Mosoči

profesorica njemačkog jezika

Sead Šljivnjak

Sead Šljivnjak

profesor informatike

Ankica Zulčić

Ankica Zulčić

profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Amra Hodžić

Amra Hodžić

profesorica ekonomske grupe predmeta

Aida Babić

Aida Babić

profesorica njemačkog jezika

Alma Avdić

Alma Avdić

profesorica ekonomske grupe predmeta

Dženana Hamzić-Tanović

Dženana Hamzić - Tanović profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Suvada Trako

Suvada Trako

pofesorica matematike

Indira Zeković

Indira Zeković

profesorica ekonomske grupe predmeta

Vedina Širbegović

Vedina Širbegović

profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Svjetlana Vujaković

Svjetlana Vujaković

profesorica engleskog jezika i kulture religija

Arijana Izmirlija

Arijana Izmirlija

profesorica ekonomske grupe predmeta

Adnan Čolić

Adnan Čolić

profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Ermina Muratović

profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Suada Tadić

Suada Tadić

profesorica geografije i ekonomske geografije

Senida Čeljo

Senida Čeljo

profesorica engleskog jezika

Sejdela Kadribegovič

Sejdela Kadribegović

profesorica ekonomske grupe predmeta

Edin Selmanović

Edin Selmanović

profesor ekonomske grupe predmeta

Lamija Šabanović

Lamija Šabanović

profesorica ekonomske grupe predmeta

Lejla Hujdur

Lejla Hujdur

profesorica matematike

Lejla Šaković

Lejla Šaković

profesorica privrednog prava i daktilografije s poslovnim komunikacijama

Merima Voloder

Merima Voloder

profesorica ekologije

Minja Hozo

Minja Hozo

profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Tehničko osoblje

Mahir Đaltur

dnevni čuvar

Munir Šehić

dnevni čuvar

Edin Hodžić

domar/rukovalac centralnim grijanjem

Almir Hurko

rukovalac centralnim grijanjem


Fikreta Mujanović

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Amra Bašović

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Sadija Karišik

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Sabaheta Eskija

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Nermina Srna

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Mirela Šurković

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Samira Hodžić

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Amela Hodžić

radnica na održavanju higijene objekta i opreme