Nastavni plan i program

Škola znanja, a ne škola ocjena

Uvod u nastavni plan i program

Tokom dugog postojanja škola je mijenjala i primjenjivala više nastavnih planova i programa. Glavne izmjene u nastavnim planovima i programima bile su u nacionalnim predmetima: jeziku, historiji i geografiji. Što se tiče stručnih predmeta nije bilo većih izmjena i uglavnom je primjenjivan nastavni plan i program iz 1938. godine.

U ljeto 1998. godine Srednja ekonomska škola, Sarajevo potpisala je „Ugovor o reduciranom projektu prenosa opreme i znanja za Srednju ekonomsku školu Sarajevo“ sa Danskim sindikatom trgovine i Danskim udruženjem poslodavaca trgovine i uslužnih djelatnosti. Od 1999. godine počela je primjena novog „Biznis programa“ u suradnji sa Tietgen business koledzom iz Odense u Danskoj. Danas, Srednja ekonomska škola, Sarajevo posjeduje savremen školski prostor i opremu te, zajedno sa savremenim nastavnim planovima i programima, koji su usklađeni sa evropskim standardima, obrazuje najsavremeniji srednjoškolski kadar ekonomskog usmjerenja.

Nastava je kabinetskog tipa sa modernim učilima (laptop, projektor, TV, grafoskop, ViFi, pametna tabla...).

Pored klasičnog pristupa obradi lekcija iz udžbenika i knjiga, sveprisutna je multimedijalna nastava koja odgovara modernim pedagoškim mjerilima. Također, dvije sedmice (jedna u prvom i jedna u drugom polugodištu) nastave se realiziraju na principu učenja na daljinu, putem interneta.

Učenici po završetku ove škole stiču zvanje ekomomskog tehničara.

Predmeti koji se izučavaju u prvom razredu:

 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Historija
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Matematika
 • Informatika
 • Ekologija
 • Geografija i ekonomska geografija
 • Fizika
 • Hemija i tehnologija sa poznavanjem robe
 • Daktilografija sa poslovnim dopisivanjem
 • Po izboru učenika (izbor ovjeravaju roditelji): Vjeronauka ili kultura religija

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost - Teži se osposobljavanju učenika za pravilnu korespondenciju, komunikaciju i kulturu izražavanja. Pored toga, cilj je da učenici pročitaju što veći broj kvalitetnih književnih djela svjetske i bosanskohercegovačke književnosti, kao i da ovladaju osnovnim pravopisnim i gramatičkim pravilima.

Naravno odličan ekonomista mora poznavati i strane jezike. Zato u SEŠ-u imate priliku aktivno učiti dva strana jezika: engleski i njemački.

Engleski jezik je prvi strani jezik. U prve dvije godine učenici uče opći engleski jezik sa naglaskom na vještine čitanja, pisanja, slušanja, razumijevanja i konverzacije. U III i IV razredu pored općeg engleskog jezika uči se i tzv. Business English (Poslovni engleski jezik), što je od izuzetne važnosti za njihova buduća zanimanja.

Njemački jezik - Motiviranje učenika da ovladaju glavnim vještinama na njemačkom jeziku: čitanjem, pisanjem, govorom i slušanjem. Pored jezika bitno je učenike upoznati sa civilizacijom zemalja njemačkog govornog područja. U prvom i drugom razredu učenici ovladavaju vokabularom iz svakodnevnog života, dok u trećem i četvrtom razredu radimo i poslovni njemački jezik.

Fizika - Cilj programa nastavnog predmeta fizike je stvaranje pojmovne baze iz nauke, tehnike i niza aplikacija fizike koje su podvrgnute ekonomskim aktivnostima u poslovima za koje se osposobljavaju učenici ove škole.

Hemija i tehnologija sa poznavanjem robe - Ovaj predmet uvodi učenike u savremenija područja hemijskih nauka, čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje proizvodno-tehnoloških procesa i njihovih proizvoda (roba). Ovi osnovi su neophodni za povezivanje i kontinuirano praćenje ekonomske grupe predmeta u višim razredima.

Ekologija - Osnovni stupnjevi ekološke integracije, globalni karakter degradacije životne okoline kao i različite aspekte zaštite i unapređivanja životne sredine su samo dio sadržaja izučavanja ovog predmeta.

Geografija i ekonomska geografija - U početku se uči opća geografija, a kasnije ekonomska geografija proučava uticaj fizičkih i društvenih faktora na razvoj privrede, razmještaj sirovina u svijetu, specifične oblike organizacije procesa proizvodnje, te transport, razmjenu, kao i potrošnju materijalnih dobara.

Tjelesni i zdravstveni odgoj - Cilj predmeta je stvaranje uvjeta da učenik tjelesno i kreativno afirmira osobne stvaralačke mogućnosti slobodne ličnosti, koje se ogledaju: u zdravom načinu života, svestranom tjelesnom razvoju, usavršavanju kretanja, te boravku u prirodi sa ciljem obogaćivanja kulture življenja.

Daktilografija sa poslovnim dopisivanjem - Učenici uče desetoprstno slijepo kucanje na računaru kako bi bili osposobljeni za obavljanje poslovnog dopisivanja tj. kompjuterske obrade poslovnih komunikacija.

Historija - Cilj nastave iz historije je da učenike upozna sa prošlošću ljudskog društva, pokazujući zakonomjernost društvenog razvoja i uzroke nastalih promjena, događaja i procesa te razvojni put kojim je ljudsko društvo prošlo do danas.

Informatika - Odjeljenja se dijele na 2 grupe po 10-13 učenika tako da svaki učenik ima na raspolaganju računar za vrijeme časa. Učenici uče kako putem savremenih informatičkih tehnologija mogu što uspješnije savladavati stručne predmete kao i u buduće poslove.

Matematika - Kroz matematicčko mišljenje i misaone operacije intelektualni razvoj učenika dolazi do punog izražaja. Kroz rješavanje raznih problema i zadataka, razvijaju se sve sve pomenute osobine, a time se odgojna funkcija nastave matematike izuzetno afirmiše.

Vjeronauka – Cilj ovog predmeta je da, na osnovu božanskih zakona, navede mlade na pravi put na kojem će izbjeći današnji pad morala.

Kulture religija - Učenjem ovog predmeta ucčenici se odgajaju u duhu poštovanja i tolerancije drugih, njihovih religija i religijskih uvjerenja, te razvijanje svijesti o razlikama u pogledima i stavovima različitih religija.Također se razvija spoznaja da je sloboda mišljenja i uvjerenja drugoga osnova sopstvene slobode, što prije svega važi za slobodu i nepovredivost religijskih uvjerenja.

 • Predmeti koji se izučavaju u drugom razredu:Bosanski jezik, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Historija
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Matematika
 • Informatika
 • Marketing
 • Biznis ekonomija II

Biznis ekonomija II - Biznis ekonomija II je predmet koji u osnovi ima dio gradiva predmeta ekonomike preduzeća i predmeta knjigovodstva. Bavi se preduzećima, osnovama knjigovodstva i dokumentacije, bilansom, proizvodnjom, prodajom, rashodima i prihodima.

Marketing - Učenici obično imaju mišljenje da je SEŠ škola u kojoj je matematika najvaniji predmet, međutim, to nije istina. Ukoliko niste „matematicar“, nema razloga za strah. SEŠ ima mnogo predmeta koji zahtijevaju vašu maštu i kreativnost, a ne spretnost sa brojkama. Jedan od takvih predmeta je marketing. Naučit ćete da marketing predstavlja mnogo više od reklama koje vidite na TV-u. Kroz 2 godine (koliko se izučava ovaj predmet) učenici će dobiti priliku da na praktičnim vježbama sami, vlastitim idejama izrađuju strategiju za razne kompanije.

Predmeti koji se izučavaju u trećem razredu:

 • Bosanski jezik, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik ili francuski jezik
 • Matematika
 • Ekonomska matematika
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Marketing
 • Biznis ekonomija III
 • Informatičke tehnologije
 • Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

Informatičke tehnologije – Osnovni cilj predmeta informatičke tehnologije je da učenici nauče koristiti kompjuterski program FIN SET u oblasti finansijskog knjigovodstva (proizvodnih i trgovinskih preduzeća) i Excel u oblasti finansijske matematike.

Ekonomska matematika - Ako se ubrajate u „matematičke tipove“, nećete ostati nezadovoljni. Osim časova klasične matematike, imat ćete priliku i upoznati se sa ekonomskom matematikom, koja je nezaobilazna na ekonomskom fakultetu.

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava - Realizacija Nastavnog plana i programa nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava ima višestruke ciljeve, a jedan od najznačajnijih je obrazovati odgovorne i kompetentne građane koji će aktivno učestvovati u javnom životu, preuzimanjem i upotrebom svojih prava i odgovornosti u društvu“.

Francuski jezik - Cilj je osposobljavanje učenika za konverzaciju na francuskom jeziku, upoznavanje učenika sa francuskom književnošcću, kulturom, istorijom i civilizacijom. Učenici se uče osnovnim jezičkim strukturama i gramatičkim konstrukcijama francuskog jezika.

 • Predmeti koji se izučavaju u četvrtom razredu: Bosanski jezik, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik ili francuski jezik
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Biznis ekonomija IV
 • Kulture religija
 • EU i međunarodna saradnja
 • Privredno pravo
 • Međunarodna ekonomija
 • Izborni predmeti: knjigovodstvo, bankarsko poslovanje, matematika, preduzeće za vježbu

EU i međunarodna saradnja - Kao što se iz naziva predmeta može naslutiti, učenici treba da usvoje osnovne pojmove o međunarodnoj saradnji kako bi se uveli u nasranak i razvoj EU kao ekonomske integracije.

Privredno pravo – Učenici se upoznaju s osnovama države prava, obligacionim odnosima, subjektima poslovnog prava i sa uslovima sklapanja ugovora u privrednom pravu.

Međunarodna ekonomija – Kroz ovaj predmet učenici treba da usvoje zakonitosti u međunarodnoj razmjeni proizvoda odnosno roba.

Bankarsko poslovanje - Predmet bankarskog poslovanja, uveden je kao izborna nastava s ciljem da se učenicima omogući postizanje dodatnog znanja iz ove kompleksne oblasti (kako iz teorijskog tako i iz praktičnog dijela obavljanja bankarskih poslova).

Biznis ekonomija IV - Cilj nastave iz biznis ekonomije za četvrti razred je da učenici prošire stečena znanja iz biznis ekonomije, te da shvate i upoznaju i neke nove ekonomske kategorije vezane za poduzetništvo, menadžment, poslovno planiranje, te razvijanje ekonomske logike kod učenika pri donošenju ekonomskih zaključaka.

Knjigovodstvo - Oni koju znaju logički razmišljati zavoljet će knjigovodstvo, koje se izučava kao izborni predmet u četvrtom razredu.

Preduzeće za vježbu (PZV) – Ovo je inovativna, na praksu usmjerna nastavna metoda – model preduzeća u kojem ključni poslovi stvarnog preduzeća postaju transparentni procesu učenja. Putem ovog nastavnog metoda učenici teorijska znanja pretvaraju u praktična iskustva i stiču osnovne kvalifikacije za današnje tržište rada.

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred