Online sedmica

Škola znanja, a ne škola ocjena

Kada i gdje učiti - o tome odlučuju učenici

Srednja ekonomska škola, Sarajevo od 2010. godine, u okviru redovne nastave, izvodi u svakom polugodištu po jednu sedmicu nastave putem on-line kurseva. Riječ je o projektu koji je pokrenut u saradnji s Ekonomskim fakultetom, Sarajevo.

Tokom sedmice učenja na daljinu učenici ne dolaze u školu, a planiranim nastavnim jedinicama pristupaju preko interneta u vrijeme koje njima odgovara.

Metodske jedinke za on-line nastavu pripremaju predmetni profesori.

Ovaj vid nastave, pored klasičnih metoda, pruža mogućnost da učenici na interesantan način, u vidu on-line kvizova, provjere stečeno znanje.

Osnovni cilj projekta je da kroz ove aktivnosti unaprijedimo informatička znanja našeg nastavnog osoblja i učenika, koja su im izuzetno potrebna u dobu primjene informacionih tehnologija i različitih načina komuniciranja.

U dosadašnjem radu uvidjeli smo da je ovo efikasan sistem rada kako za nastavno osoblje, tako i za same učenike. Nakon završene on-line nastave, učenici popunjavaju anketu u kojoj ocjenjuju kvalitet i obim obrađenog gradiva. Rezultati ankete se analiziraju na Nastavnčkom vijeću te se donose mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Srednja ekonomska škola Sarajevo namjerava i u budućnosti da nastavi s ovom praksom, svake godine unapređujući pojedinačne segmente projekta s ciljem da područje primjene proširi i na veći broj sedmica.